Hoşgeldiniz  

TBMM İçtüzük Değişikliği İçin Mesai Yapacak

Anadolu'nun Sesi | 07 Ekim 2018 | Genel A- A+

TBMM Genel Kurulu mesaisini, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılması ve TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair teklifin kanunlaşması için harcayacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılması teklifine göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına dair hususlar, esas sözleşmesinde belirlenecek.

4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye tabi olmaksızın faaliyetlerine devam edecek.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi personeli, İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek. Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulunca tespit edilecek. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilecek. Personel istihdamına dair diğer hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkili olacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi ve iştirakleri, Harcırah Kanunu’na, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna, Taşıt Kanunu’na, Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu’na tabi olmayacak.

İş Kanunu’na tabi çalışmak istemeyen personelin, Bankada çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut statüleri ve unvanlarına dair sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam edilecek. Bu kapsamdaki personel ile devlet memurları için uygulanan yıllık artış oranları emsal alınarak sözleşme yapılacak.

İçtüzük değişikliği

Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlama amacını taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde and içecek.

Komisyon toplantıları, TBMM üyeleri, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticilerine açık olacak.

Komisyonlarda TBMM üyeleri, yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları söz alabilecek ancak komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik önergeleri veremeyecek ve oy kullanamayacak.

Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilecek. Parlamenter hükümet sisteminde görev yapmış başbakanlar ve bakanlar hakkında da bu hükümler uygulanacak.

Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapacak. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına, yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar katılıp görüş bildirebilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, savaş ve mücbir sebeplerle Meclisin toplanamaması hali hariç olmak üzere 3 ay içinde TBMM’de öncelikle görüşülecek ve karara bağlanacak. 3 ay içinde görüşülüp karara bağlanamayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

Meclis, cumhurbaşkanının talebiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal süresini uzatabilecek.

“Kanun tasarısı”, “hükümet”, “bakanlar kurulu” gibi ibareler İçtüzük’ten çıkarılacak, gereken yerlere cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ibareleri eklenecek.

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2018 Anadolu'nun Sesi Haber Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır .